Shiv Agarwal, Shubham Choudhary, Logan Ward, Spencer Evans, Abigail Pfaff, Vaibhav Singh, Austin Diericx, Austin Davis, Batjargal Altangerel, Kristina Miles

AIME John S. Marshall Memorial Scholarships in 2016

Photo: Abigail Pfaff, Logan Ward and Spencer Evans.