Dmitri Nassyrov

McGill University

AIME Henry DeWitt Smith Scholarship in 2013