Thomas Egleston (Deceased)

AIME President in: 
1887